Čo je statika

Statika sa zaoberá vyšetrovaním statických pomerov v stavebných konštrukciách, ktoré musia byť navrhnuté  tak, aby bezpečne a účinne prenášali predpokladané zaťaženie. Každá stavebná konštrukcia musí bezpečne preniesť zaťaženie do podpier, bez výraznej tvarovej zmeny a musí byť stabilná. Pojem statika stavebných konštrukcií sa rozumie ako súbor technických disciplín, využívaných pri navrhovaní a posudzovaní stavebných konštrukcií. Ich úlohou je optimálne navrhovanie konštrukcií na účinky statických a dynamických zaťažení. Statika sa v praxi zaoberá vyšetrovaním stavebných konštrukcií a ich časťami v rôznych priestorových úrovniach a systémoch. Účelom je stanoviť také dimenzie prvkov konštrukcie, aby táto sústava preniesla požadované zaťaženia s predpísanou bezpečnosťou počas celej životnosti danej konštrukcie.

Statiku stavieb môžu preto vykonávať len autorizovaní stavební inžinieri s kvalifikačnými predpokladmi, požadovanou praxou a s príslušnými legislatívnymi znalosťami.

Medzi stavebné zásahy vyžadujúce posúdenie statikom patria jednoznačne zásahy do zvislých nosných konštrukcií – vytváranie nových alebo zväčšovanie pôvodných dverných alebo okenných otvorov, priťažovanie stropných konštrukcií novými podlahami s väčšou hmotnosťou alebo novými priečkami. Aj zmena účelu miestnosti z obytnej funkcie napríklad na sklad s vyšším podlahovým zaťažením by mala byť predmetom statického posúdenia. Zo statického hľadiska sú citlivé aj stavebné zásahy na lodžiách a balkónoch. Ťažké konštrukcie so zasklením alebo zastrešenia balkónov môžu byť zdrojom statických porúch. Všeobecne však možno povedať, že uvedené stavebné zásahy majú už taký charakter, že spravidla vyžadujú aj stavebné povolenie.